Главная » Новости налоговой » Об обязательном применении ККМ

Об обязательном применении ККМ

25 августа 2018 - nalog

 В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Налогового кодекса с 1 января 2018 года на регистрационный учет в налоговых органах можно поставить только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ с ФПД).

Регистрация обычных ККМ без функции передачи данных в 2018 году возможна только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования. Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещена  на сайте  КГД МФ РК  (http://kgd.gov.kz/ru).

При этом ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до 1 января 2018 года, могут применяться до 2024 года. 

С 1 января 2019 года предприниматели, осуществляющие деятельность в упрощенном режиме и с использованием фиксированного вычета через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, обязаны применять ККМ, а с 2020 года обязанность по применению ККМ возникает также у налогоплательщиков, работающих по патенту.

Уклонение от применения ККМ лицами, которым законодательство Республики Казахстан предписывает данное требование в обязательном порядке, наказуемо.

Согласно части первой и второй статьи 284 КоАП РК неприменение ККМ при осуществлении на территории РК денежных расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение ККМ, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования, – влекут предупреждение.

Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф: на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере 15 МРП, на субъекты среднего предпринимательства – 30 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – 50 МРП.

 

Бақылау-кассалық машиналарды міндетті қолдану туралы

 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Салық кодексінің 167 бабының 1 тармағына сәйкес салық органына  тіркеу есебіне тек деректерді беру функциясы бар бақылау кассалық машинасын  қою міндетті.

Тек ортақ пайдаланудағы телекоммуникация желілері жоқ орындарында ғана кәдімгі тіркеу функциясы жоқ машиналарды тіркеуге болады. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жалпы пайланудағы телекоммуникация желілері жоқ әкімшілік-аумақтық бөлімшелер туралы ақпарат ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтында орналасқан (http://kgd.gov.kz/ru).

Бұл ретте, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап

дейінгі салық органдарында тіркелген деректерді тіркеу және беру  функциясы жоқ бақылау-касса машиналарын  2024 жылға дейін қолдануға болады.

2019 жылы 1 қаңтардан бастап ашық сауда базарларының аумағындағы стационарлық емес сауда объектілері арқылы оңайлатылған декларация негiзiнде және тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимдарымен жұмыс істейтін салықтөлеушілер мiндеттi түрде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ-ды қолданатын болады.

ҚР-ның заңнамасы талаптары бойынша БКМ қолданудан жалтарған адамдар  міндетті түрде  жазалануға жатады.

Қазақстан Республикасының  Әкімшілік құқықбүзушылық туралы кодексінің  284 бабының 1,2 бөліктеріне сәйкес, республика аумағында сауда операцияларын, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді ақшалай есеп айырысу жолымен жүзеге асыратындар үшін БКМ қолданбаған  жағдайда, ақаулы немесе төлемге қабілетсіз БКМ қолданған немесе мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынбаған БКМ қолданған жағдайда ескерту жасалады. Іс-әрекет, (әрекетсіздік) осы баптың бірінші бөлігінде көзделгендей әкімшілік жаза қолданылғаннан кейінгі бір жыл ішінде қайталап жасалса, айыппұлға тартылады. Айыппұл мөлшері: жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 15 АЕК; орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 30 АЕК; ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – 50 АЕК көлемінде болады.

 Управление государственных доходов по городу Экибастуз

    телефон (87187) 77-16-35

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!