Главная » Новости налоговой

Новости налоговой

 СЫРТҚЫ (КӨРНЕКІ) ЖАРНАМАНЫ ОРНАЛАСТЫРҒАНЫ ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ

Сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін төлемақы (бұдан әрітөлемақы) ҚР аумағындағы жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін алынады.

Төлемақы бойынша мөлшерлемелерді, есептеу және төлеу тәртібі туралы толық мәліметті Салық Кодексінің 603-606 баптарынан алуға болады.

Жарнама объектiлерiн тиісті құжаттарсыз орналастыруға тыйым салынады.
Тиiстi рұқсат құжаты болмаған кезде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін нақты орналастыру төлемақы сомасын өндіріп алуға және бюджетке енгізуге негіз болып табылады.

Төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру жүзеге асырылатын тиісті күнтізбелік айдың бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш мөлшері (2018 жылы АЕК - 2405 теңге) негізге алына отырып айқындалады.          

Күнтiзбелiк бiр ай үшiн бюджетке енгiзiлуге тиiстi төлемақы сомасы келесi айдың 25-інен кешiктiрiлмей төленедi.

Бюджетке төленген алым сомаларын қайтаруды немесе есепке жатқызуды Салық Кодексінің 100 және 102-баптарында белгіленген тәртіппен салықтық өтініш және бұл төлеушіде төлемақының артық төленген сомасының болғанын және (немесе) сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастырмау фактісін растайтын тиісті мемлекеттік уәкілетті органның құжаты негізінде салық органдары жүргізеді.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдарының облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде орналастырылатын сыртқы (көрнекі) жарнама бойынша базалық ай сайынғы төлемақы мөлшерлемелерінің мөлшерін сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналасқан жеріне қарай екі еседен асырмай арттыруға құқығы бар.

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 67 просмотров

 Уважаемые налогоплательщики!

Согласно статьи 305 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», не исполняют налоговые обязательства по предоставлению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу:

1) налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;

2) вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;

3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

4) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 289 Налогового кодекса;

5) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса;

6) налогоплательщики, соответствующие условиям пунктов 2 и 3 статьи 290 Налогового кодекса;

7) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 708 Налогового кодекса. Налогоплательщики, которые не попадают под действие пункта 2 статьи 305 Налогового кодекса, обязаны представлять расчет сумм авансовых платежей до и после сдачи КПН. Напоминаем, что приближается срок предоставления расчета сумм АП после сдачи декларации по КПН. Расчет должен быть представлен не позднее 20 апреля текущего года за 2,3,4 кварталы 2018 года в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика. При этом, сумма авансовых платежей после сдачи декларации исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с п. 1.ст. 302 и ст.652 Налогового кодекса (АП (форма 101.02 Расчет сумм авансовых платежей по КПН , подлежащей уплате за период после сдачи декларации )  за  2018 г. = (3/4 × КПН 2017 г). С 2018 года дополнительный расчет сумм авансовых платежей по КПН после сдачи декларации по форме 101.02 может быть представлен до 31 декабря, но уплата производится до 25 числа текущего календарного года.

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20% от суммы превышения фактически исчисленного КПН за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более 20%.

  

Управление государственных доходов по городу Экибастуз

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 107 просмотров

 В целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам государственных служащих Указом Президента Республики Казахстан 29 декабря 2015 года утвержден  Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан за №153.

Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.

 Государственные служащие во внеслужебное время должны: 

-не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе не могут появляться в общественных местах в состоянии опьянения;

-проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг;

-не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение  противоправных, антиобщественных действий.

Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:

-не соответствует основным направлениям политики государства;

-раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;

-содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих.

При предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях он должен в месячный срок со дня  обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 101 просмотр

 ПРОЕКТ

Решение маслихата города Экибастуза

О внесении изменений в решение

маслихата города Экибастуза

от 21 августа 2014 года № 256/31

«Об установлении единых ставок

фиксированного налога»

В соответствии со статьей 546 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Экибастуза от 21 августа 2014 года № 256/31 «Об установлении единых ставок фиксированного налога». (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4028, опубликованное 20 марта 2014 года в газетах «Отарқа», «Голос Экибастуза») следующие изменения:

1) в преамбуле указанного решения цифру «422» заменить цифрой «546»;

2) приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Экибастузского городского маслихата по вопросам экономики, бюджета и предпринимательства.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии                        

      Секретарь городского маслихата             Б. Куспеков

Приложение          
к решению маслихата города Экибастуза
 от ………… 2018 года №…………  

Единые ставки фиксированного налога

 

№ п/п

Наименование объекта налогообложения

Единые ставки фиксированного налога (в месячных расчетных показателях)

1.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком

4

2.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока

4

3.

Персональный компьютер, используемый для проведения игры

2

4.

Игровая дорожка

9

5.

Бильярдный стол

5

6.

обменный пункт уполномоченной организации

12


Жоба

Екібастұз қаласы бойынша маслихаттың шешімі

Екібастұз қалалық мәслихатының

2014 жылғы 21 тамыздағы № 256/31 шешімініне

өзгеріс енгізү

«Бірыңғай тіркелген салық ставкаларын белгілеу туралы»

Қазақстан Республикасының Кодексінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)» 546 бабына сәйкес,  қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1.     Екібастұз қалалық мәслихатының 2014 жылғы 21 тамыздағы № 256/31 шешімініне «Бірыңғай тіркелген салық ставкаларын белгілеу туралы» (мемлекеттік тізіміңде №4028 нормативтік-қуқыттық актісінде тіркелген және 2014 жылғы 20 наурыздағы «Отарқа» «Голос Экибастуза» газетіңде жариялған) келесі өзгеріс енгізү:

1)    кіріспесіңде көрсетілген 422 санді 546 санмен өзгерту;

2)    көрсетілген шешімінің қосымшасың жана редакциясінда баяндау керек

2.     Осы шешімнің орындалуын бақылау Екібастұз қалалық мәслихатының экономика, бюджет және кәсіпкерлік мәселелері тұрақты комиссиясына жүлтелсін.

3.     Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік кун өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы,

Қалалық мәслихат хатшысы                                      Б. Құспеков

Екібастұз қалалық мәслихатының

Шешіміне қосымша

Тіркелген салық ставкалары

№ п/п

Салық салу объектісінің атауы

 

Біріңғай тіркелген салық ставкалары (айлық есептік көрсеткіш)

1.

Бір ойыншымен ойын өткізуге арналған, ұтыссыз ойын автоматы

4

2.

Біреуден артық ойыншылардың қатысуымен ойын өткізуге арналған, ұтыссыз ойын автоматы

4

3.

ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес компьютер

2

4.

Ойын жолы

9

5.

Бильярд үстелі

5

6.

айырбастау пункті ұйымдастыру уәкілет

12

 17 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 89 просмотров

Управление государственных доходов по г.Экибастуз уделяет особое внимание своевременному принятию предупредительных и профилактических мер по вопросу улучшения качества оказываемых услуг и минимизации коррупционных проявлений.

В целях предупреждения и пресечения коррупционных, должностных правонарушений и неправомерных действий со стороны сотрудников  управления  за 1 квартал 2018 года  проведены ряд мероприятий по противодействию коррупции:  размещены  7 статей в  средствах массовой  информации,  озвучены  3 выступления на радио,  проведено 18 аппаратных учеб.

На аппаратных учебах разьясняются нормы Закона «О противодействии коррупции», «Этический кодекс государственных служащих» Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», Уголовного кодекса Республики Казахстан  и тем предупреждения коррупционных  правонарушений, в ходе которых доводится  до  сотрудников  управления о недопущений такого рода действий.

Также, на постоянной основе проводится дистанционный контроль за реализацией мероприятий по ведомственному контролю с использованием информационных систем, так за 1 квартал 2018 года  проведено 13 внутренних проверок.

В управлении государственных доходов  работает дисциплинарная комиссия. В 1 квартале 2018 года проведено 3 заседания, по результатам которого специалистам, допустившие нарушения  наложены  дисциплинарные взыскания.

Проведено заседание рабочей группы по осуществлению контроля за недопущением коррупционных правонарушений и преступлений работниками управления  по итогам  работы по осуществлению контроля за недопущением коррупционных правонарушений  и преступлений работниками управления государственных доходов за 2 полугодие 2017 года.

В управлении функционирует круглосуточная телефонная линия с автоматической функцией записи, на которой можно оставить сообщения по любым фактам неправомерных действий сотрудников нашего органа с дальнейшей передачей данных телефона доверия в соответствующие структурные подразделения для исполнения. 

На территории управления установлен баннер «Скажем коррупции нет!» с указанием телефона доверия Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

В здании управления установлены ящики для жалоб и предложений, за  1 квартал 2018 года по фактам нарушения Этического Кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих)   не поступало.

В здании управления имеется стенд на котором размещен «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан» (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 и график приема граждан руководством управления.

В «Центрах по приему и обработке информации» установлена электронная очередь, на стендах в здании управления размещены телефоны, сайты и электронные почты Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области по вопросу качества оказания государственных услуг. Также в целях информирования услугополучателей на стендах Управления размещена  информация об уполномоченных по этике.

Проведение в комплексе вышеуказанных антикоррупционных мероприятий позволяют эффективно и целенаправленно противостоять коррупционным проявлениям в налоговых отношениях, повысить имидж органа государственных доходов по г.Экибастуз и рост доверия налогоплательщиков.

 

17 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 76 просмотров

 Управление государственных доходов по г.Экибастуз размещает список налогоплательщиков-физических лиц имеющих задолженность по состоянию на 1 апреля 2018 года (с учетом положений пп3)  п 1 статьи 30 Налогового кодекса РК №120-VI от 25 декабря 2017. Для того чтобы ознакомится со списком вам необходимо пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2EyQ/zW5JHpoSk

5 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 96 просмотров

 Управление государственных доходов по городу Экибастуз напоминает, что с 01 января 2020 года внедряется всеобщее декларирование доходов и расходов физических лиц.

 

 

Управление государственных доходов по городу Экибастуз

телефон   (87187) 77-16-70 

30 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 119 просмотров

 «Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения и преступления»

Коррупция - проблема не только Казахстана, но и всего современного общества в целом.

Необходимо полное участие, осознание необходимости борьбы с коррупцией, проявление нетерпимости и отвращения к любым фактам коррупции институтов гражданского общества.

Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

Искоренение коррупции— длительный и не легкий процесс, в котором не должно быть равнодушных. Всё наше общество должно противостоять ей, пресекать любые её формы.

В соответствии со ст.24 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК - лицо, сообщившее о факте коррупционного право нарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» разработаны Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2015 г. №1131.

Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения.

Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП; 5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

Содействие в противодействии коррупции выражается сообщением о факте совершения коррупционного правонарушения, представлением информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, иным содействием, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.

Для искоренения коррупции должно бороться все общество в целом. Только когда в обществе создастся атмосфера нетерпимости к коррупции можно будет рассчитывать на положительные результаты в борьбе с ней.

29 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 101 просмотр

           «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан»

Для укрепления доверия общественности к государственным органам, в целях формирования высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предотвращения неэтичного поведения государственных служащих в Управлении государственных доходов по г. Экибастуз среди личного состава проведена тех. учеба по  Руководству разработанному Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан «Этика и нормы поведения государственного служащего» для обучения и распространения среди государственных служащих.

Тех. учеба проведена в целях совершенствования работы уполномоченных по этике и усиления разъяснительной работы по внедрению норм служебной этики. По данным социологического  опроса проведенного Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции  среди государственных служащих показал, что 40% из них не понимают в полной мере  нормы этики.

 Руководство служит своего рода пособием для руководства государственным служащим при возникновении вопросов этического характера. Это вопросы поведения государственных служащих во внерабочее время, в служебных отношениях, правильного позиционирования себя в социальных сетях, во время публичных выступлений в СМИ и при различных ситуациях, связанных с конфликтом интересов. Содержит не только описание, но и анализ ситуаций, возникающих в ходе выполнения служебных обязанностей, посредством примеров демонстрирует, как принять правильное решение при тех или иных обстоятельствах.

Считаем, что проведенная тех. учеба по Руководству «Этика и нормы поведения государственного служащего» позволит в полной мере понять нормы этики каждым  государственным служащим.

26 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 114 просмотров

 ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚТӨЛЕУШІЛЕР!

           Екібастұз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды.

           Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 10 желтоқсан айындағы №99-IV Салық Кодексінің 186 бабына сәйкес 2017 жылдың жеке табыс салығы бойынша декларациясын  тұрғылықты жеріндегi салық органына есептi 2018 жылдың 31 наурызынан кешiктiрiлмей ұсынылады, 185 бабының 5,6 тармағына  сәйкес Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік құқығында: жылжымайтын мүлкі,эмитенттері тіркелген бағалы қағаздары, тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бар жеке тұлғалар тапсырады.

 

          УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление государственных доходов по городу Экибастуз напоминает.

          В соответствии со статьей 186  Налогового Кодекса Республики Казахстан №99-IV от 10 декабря 2008 года  декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в налоговый орган по месту жительства за 2017 год не позднее 31 марта 2018 года, согласно пункта 5,6 статьи 185 декларацию представляют следующие категории налогоплательщиков: физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан; имеющие следующее имущество на праве собственности: - недвижимое имущество, ценные бумаги, эмитенты, доля участия в уставном капитале юридического лица которые зарегистрированы за пределами Республики Казахстан.      

26 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 79 просмотров

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 октября         2015 года № 364-V с 1 января 2017 года вступило в действие статья 67-1 «Особенности установления реестра договоров аренды (пользования) и сроки его представления» Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Согласно пункту 2 статьи 67-1 Налогового кодекса реестр договоров аренды (пользования) представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Форма налоговой отчетности (форма 871.00) и правила их составления утверждены приказом Министра финансов от 8 августа 2016 года № 432 о внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587.

В этой связи, поручаем довести до сведения налогоплательщиков об обязанности представления реестра договоров аренды (пользования) по форме 871.00 в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

16 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 115 просмотров

 В целях разъяснения норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК, относительно налогового администрирования электронной торговли товарами, сообщает следующее.

Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Налогового кодекса определено понятие электронная торговля товарами.

Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

-          оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;

-          оплата за товары производится безналичным платежом;

-          наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка и интернет-магазин.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами, подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100 процентов.

Также статьей 48 Закона установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, производят исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, путем применения ставки в размере 2 процента к объекту налогообложения, за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1 процент.

На основании вышеизложенного, зарегистрированным НП предоставляются налоговые преференции при соблюдении норм Налогового кодекса.

В целях налогового администрирования НП Налоговым кодексом предусмотрено следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Налогового кодекса лица, осуществляющие электронную торговлю товарами и применяющие нормы налогового законодательства Республики Казахстан в части уменьшения исчисленной суммы корпоративного подоходного налога, уменьшения облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, уменьшения облагаемого дохода физического лица на налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, обязаны предоставлять информацию по такой деятельности в налоговый орган по месту нахождения в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.

5 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 88 просмотров

 Экстерриториальностьсвобода налогоплательщика в получении доступа к информации, сервисам и обслуживанию вне зависимости от места регистрации и нахождения.

В рамках проведения пилотного проекта по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг, направленного на оптимизацию и упрощение процедур получения государственных услуг, входят департаменты государственных доходов по Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.

Перечень услуг, оказываемых в рамках пилотного проекта, которых можно получить вне зависимости от места регистрации и нахождения, в пределах городов и районов выше указанных областей:

В Управленииях государственных доходов:

- Регистрация налогоплательщиков;

- Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой; задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений

- Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов;

- Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности;

- Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан;

- Прием налоговой отчетности;

- Отзыв налоговой отчетности;

- Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов;

- Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней;

- Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза.

В Департаментах государственных доходов:

- Подтверждение резидентства Республики Казахстан

- Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты

2 марта 2018 - nalog | 0 комментариев | 63 просмотра

 Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан

 (Правила служебной этики государственных служащих)
расширяет стандарты поведения ситуативными обстоятельствами деятельности госслужащих, конкретизирует и систематизирует поведение госслужащих при возникновении конфликта интересов и взаимоотношении с окружающими. Таким образом, стандарты поведения поднимаются на новый качественный уровень, повышая ответственность государственных служащих.
Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.
Государственный служащий в трехдневный срок после поступления на государственную службу должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом документа.
Согласно кодексу госслужащие должны способствовать укреплению единства народа Казахстана и межэтнического согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана, быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность. Решения, принимаемые госслужащими, должны быть законными и справедливыми. Госслужащий должен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных органов, а также повышать свой профессио­нальный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные законами РК ограничения и запреты.

Государственный служащий, согласно кодексу, своими действиями и поведением не должен давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности. Разумеется, в этические принципы входит ряд ограничений: не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также не распространять сведения, не соответствующие действительности.
Кодекс гласит: «Неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время; на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг; не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность; соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.
Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.
Государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

22 февраля 2018 - nalog | 0 комментариев | 95 просмотров

 Управление государственных доходов по городу Экибастуз сообщает, что лицам осуществляющим деятельность, по оказанию услуг по   перевозке пассажиров (такси) в соответствии п.1 со статьи 79  Налогового кодекса  «Налогоплательщикам необходимо встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, где  физическое лицо направляет  в налоговый орган уведомление в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях».

 

                                                  Управление государственных доходов по городу Экибастуз

                                                                                            телефон (87187) 77-17-09 

21 февраля 2018 - nalog | 0 комментариев | 67 просмотров